Home / Ekonomika / Podnikání fyzických osob

Podnikání fyzických osob

Než vůbec začne podnikatel provozovat jakoukoliv činnost, musí si zjistit, zda potřebuje nějaké oprávnění či své záměry může realizovat bez udělení oprávnění. Musí vybrat vhodné místo provozování, zvážit své finanční možnosti a situaci na trhu. Dále musí zjistit, jaké zákonné pojištění musí platit a v jaké výši. Platit může pouze zdravotní pojištění, nebo současně i sociální, a to buď formou měsíčních záloh, nebo stačí vše doplatit až po skončení roku po podání daňového přiznání.
Kontrolní seznam
Podnikající osoby jsou povinny vést daňovou evidenci nebo účetnictví, a pokud jsou zaregistrovány jako plátce DPH, tak musí evidovat i DPH. Na konci roku vzniká všem povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu.
V ČR převažuje podnikání fyzických osob na základě živnostenského oprávnění. Živností se rozumí provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pro získání oprávnění je vždy nutné splňovat všeobecné podmínky, což jsou dosažení věku 18 let, trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům.  U ohlašovacích živností je potřeba živnost ohlásit a poté dostane živnostník živnostenský list a může zahájit své aktivity. Dalším druhem jsou koncesované živnosti, které se neohlašují, ale žádá se o ně na úřadě. Pro její získání musí osoby splňovat jak všeobecné podmínky, tak odbornou způsobilost.
Podepisování dokumentu
Mezi podnikáním fyzických a právnických osob jsou značné rozdíly. Obojí přináší výhody i nevýhody. Výhodami pro podnikání fyzických osob jsou velmi nízké výdaje na založení, svou činnost může zahájit ihned po ohlášení, samostatnost a volnost při rozhodování, snadné založení, přerušení či ukončení činnosti. Další výhodou je, že neexistuje vkladová povinnost při zahájení činnosti a celý zisk po zdanění náleží pouze podnikateli. Výhody vyvažují nevýhody, jako je např. vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení za závazky společnosti, omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou mírou, vysoké požadavky na odborné a ekonomické znalosti a vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a nevýznamný partner.

About Author: